Menu

Trên đường Emmau, cách lắng nghe mà Chúa đã làm khi Người sánh bước với hau môn đệ và đồng hành cùng họ một thời gian dài trên con đường ngược chiều với hướng đường.

Khi Chúa Giêsu làm cử chỉ tiếp tục đi vì họ đã đến nhà...Trên đường Emmau, cách lắng nghe mà Chúa đã làm khi Người sánh bước với hau môn đệ và đồng hành cùng họ một thời gian dài trên con đường ngược chiều với hướng đường.

Khi Chúa Giêsu làm cử chỉ tiếp tục đi vì họ đã đến nhà...

Tác giả: Cỏ Trời