Menu

Người trẻ có thể Phúc âm hoá người trẻ khác. Họ có thể thực tập sống đời tông đồ đích thực giữa những người bạn của mình. Sứ mạng đó là thăng tiến niềm tin. Phát triển đức tin có nghĩa là phát triển trong nhận thức của chúng ta về sứ mạng của mình. Khi đồng hành với người trẻ, chúng ta có bổn phận đề ra những cách thức để khuyến khích và tạo điều kiện cho người trẻ phục vụ, trao quyền cho họ thực thi sứ mạng, thúc đẩy họ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm.

“Đời sống của Đức Giêsu có thể truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ đang lớn lên và chuẩn bị thi hành sứ mạng của mình. Điều này đòi hỏi người trẻ phải lớn lên trong mối tương quan với Chúa Cha, trong ý thức thuộc về một gia đình và một cộng đồng, trong việc mở lòng ra để được tràn đầy Thánh Thần và được hướng dẫn thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác, là ơn gọi riêng của mình. Trong mục vụ giới trẻ, không được bỏ qua điểm nào trên đây, kẻo lại lập ra những dự án tách rời người trẻ khỏi gia đình và thế giới, hoặc biến họ thành một thiểu số ưu tuyển, được bảo vệ khỏi mọi ô nhiễm. Nhưng chúng ta cần những dự án giúp cho người trẻ được vững vàng, đồng hành với họ, thúc đẩy họ gặp gỡ những người khác, quảng đại phục vụ và đảm nhận sứ mạng.” (Christus Vivit, No 30).

Saigon ngày 14 tháng 04 năm 2020
Lm Gioan Lê Quang Việt