Menu
Post

Hai "đại thánh" Têrêsa vĩ đại

Tiến sĩ Hội thánh là một tước hiệu đặc biệt với Hội thánh Công giáo. Tiêu chuẩn để quyết định cho một người nhận tước vị này là mức độ thánh thiện và sự hiểu biết cao sâu, giáo huấn của họ mang lại lợ ...